Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > պատրաստակամություն է հայտնել երկկողմ համագործակցության համար


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

պատրաստակամություն է հայտնել երկկողմ համագործակցության համար

պատրաստակամությունէհայտնելերկկողմհամագործակցությանհամար

ՀամատեղօգնությանևփրկարարականզորավարժություններՀայաստանիհետ

ՀայաստանումԻԻՀդեսպաննայսօրԵրեւանումհանդիպելէՀայաստանիարտակարգիրավիճակներինախարարՖելիքսՑոլակյանիհետ: Կողմերըքննարկելենաղետներիկանխարգելման, ինչպեսնաևաղետներիուանսպասելիիրադարձություններիժամանակօգնությանուփրկարարականաշխատանքներիոլորտումերկկողմհամագործակցությունը:

ԻՍՆԱ-իհաղորդմանհամաձայն, ՍեյեդՔազեմՍաջադին, հանդիպմանընթացքումշնորհավորելովմոտալուտԱմանորը, կարևորելէերկուերկրներիմիջևաղետներիկանխարգելման, բնականաղետներիուանսպասելիիրադարձություններիհետևանքներըվերացնելուոլորտումհամագործակցությանընդլայնմանանհրաժեշտությունը:

ՀայաստանումԻԻՀդեսպաննանդրադառնալովԻրանիԻսլամականՀանրապետությանԿարմիրմահիկիհնարավորություններին, օգնությանևփրկարարականսարքավորումների, բժշկության, վերապատրաստմանուփորձիփոխանակման, ինչպեսնաևհայաստանյանփորձագետներիվերապատրաստմանդասընթացներիանցկացմանոլորտում  համագործակցությանպատրաստակամությունէհայտնել:

ՀայաստանիարտակարգիրավիճակներինախարարՖելիքսՑոլակյանայսհանդիպմանընթացքումՀայաստանիՀանրապետությանպատրաստակամություննէհայտնելբնականաղետներիևանսպասելիիրադարձություններիդեպքում  օգնությանուփրկարարականաշխատանքներիուղղությամբերկկողմհամագործակցություններիընդլայնմանկապակցությամբ:


14:41 - 25/12/2018    /    համար : 550987    /    ցուցադրության քանակը : 5ելք