Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > Իրանի դեսպանը հանդիպել է ՀՀ սփյուռքի նախարարին


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

Իրանի դեսպանը հանդիպել է ՀՀ սփյուռքի նախարարին

Ողջունելովդեսպանին՝նախարարըշեշտել է, որՀայաստանիկառավարությունըարդենհանդեսէեկել  ծրագրով, որտեղսահմանելէիրառաջնահերթություններըևխիստկարևորելէհայ-իրանականհարաբերությունները: «Մենքառավելքանվստահենք, որերկկողմհարաբերություններիզարգացմանչափազանցմեծներուժկաբոլորուղղություններով, հատկապես՝տնտեսականհամագործակցությանառումով: ՆորՀայաստանըպատրաստէնորորակիհարաբերություններկառուցել՝փոխվստահությանմթնոլորտում: Այսիմաստովշատկարևորէհայկականհամայնքիհարյուրամյակներիգոյությունըիրանականհողում, որըերկուերկրներիդարավորբարեկամությաներաշխիքնէ», - հավելեցՄխիթարՀայրապետյանը՝կարևորելովերկուերկրներիմիջևտնտեսական, մշակութայինկապերիակտիվացումը:

Իրանիդեսպանըշնորհակալությունէ հայտնելհանդիպմանհամար, ողջունեցթավշյահեղափոխությանհաղթանակըՀայաստանումևնշել. «Որախեմհանդիպելակտիվգործունյաերիտասարդնախարարիհետ, ովմեծցանկությունունիաշխատելիբարօրությունիրժողովրդիուհայրենիքի»: ԴեսպանՍաջադիններկայացրել է սփյուռքիհետաշխատանքիիրտեսլականըևառաջարկություններըևվստահությունհայտնել, որհամագործակցությանշրջանակներընորՀայաստանումավելիկընդլայնվենուգործնականկդառնան:

 


12:15 - 05/07/2018    /    համար : 523422    /    ցուցադրության քանակը : 26ելք