Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > ՔննարկվելենԻրան- Հայաստանհամագործակցությանընդլայնման ուղիները


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

ՔննարկվելենԻրան- Հայաստանհամագործակցությանընդլայնման ուղիները

ԻրանիԻսլամականՀանրապետությանևՀայաստանիՀանրապետությանմիջևքաղաքական, տնտեսականումշակութայինտարբերոլորտներումհամագործակցություններնընդլայնելունպատակով, ԵրևանումԻԻՀդեսպանՍեյեդՔազեմՍաջադիներեքշաբթիօրըհանդիպելէՀայաստանիՀանրապետությանվարչապետիօգնականՀրաչյաԹաշչյանիհետ:

Հանդիպմանժամանակ, անդրադառնալովերկուերկրիքաղաքակրթականևպատմական  վաղեմիկապերին, Սաջադինընդգծելէառևտրի, տնտեսական, մշակութայինուզբոսաշրջությանոլորտներումհարաբերություններնընդլայնելուանհրաժեշտությունը:

Իրանիդեսպանը  կարևորելէՄեղրիազատտնտեսականգոտուշահագործման, արտոնյալառևտրայինհամաձայնագրի գործադրման, երկուերկրիմիջևզբոսաշրջությանմակարդակիբարձրացման, ևռելսայինուճանապարհայինբեռնափոխադրումների  միջանցքիիրականացմանանհրաժեշտությունը: ՆաողջունելէՀՀվարչապետիայցըԻրանիԻսլամականՀանրապետություն: «Այսայցնառավելքաներբևէկնպաստիերկուերկրիհարամբերություններիամրապնդմանը. ասելէդեսպանը:

Ողջունելովերկուերկրիհարաբերություններիբազմակողմզարգացումը, ՀՀվարչապետիօգնական  ՀրաչյաԹաշչյաննասելէՀայաստանըմշտապեսեղելէուկլինիԻրանիբարեկամնուգործընկերը»:

«ՊարոնՓաշինյանը  շահագրգռվածէԻրանիհետհարաբերություններիխորացմամբևԻրանիիսլամականհանրապետությանհետհարաբերություններիմակարդակիբարձրացումընրակառավարությանգերակայություններիցէ»,հավելելէՀՀվարչապետիօգնականը:


10:04 - 26/12/2018    /    համար : 551046    /    ցուցադրության քանակը : 7ելք